Alkohol och droger

Diskutera i gruppen: Har ni idag något system på din arbetsplats som gör att frågan om alkohol och droger ställs i samband med diagnosticering av…

Förslag till mall för bedömningssamtal

Nedan följer det intervjuformulär som används av Vårdcentralerna Bra Liv (Region Jönköping) inför inskrivning till det psykosociala teamet. Intervjuformulär inför första kontakt med psykosociala enheten…

Våld i nära relationer

Diskutera i gruppen: Finns det något i videon som du särskilt vill kommentera? Finns det något på din arbetsplats som du vill utveckla för att…

Att tala om psykologiska aspekter

Diskutera i gruppen: Hur gör du för att leda in diskussionen på psykiska symptom om du har en patient som primärt söker för en somatisk…

Hälsoångest

Diskutera i gruppen: Hur ofta träffar du patienter som har primär ‘hälsoångest’? Skulle det kunna vara till hjälp att lyssna efter “onda cirklar” som nämns…

Suicidriskbedömning

Har du eller din organisation något systematiskt arbetssätt för att få till suicidriskbedömningar vid psykisk ohälsa? Känner du att du skulle behöva utveckla ditt/ert arbetssätt…

Primärvårdens breda uppdrag

Känner du igen problematiken som nämns i videon? Hur gör du för att hålla reda på vilken selekterad grupp du arbetar med? Skriv gärna dina…

(Överkurs) Palliativ vård_

Se Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede sidan 24 – 26 om palliativ vård av barn. Ett nya nationella rekommendationer för barnpalliativ vård är…